Bond van Koren Groningen

Het laatste nieuws:

Koornetwerk Meldpunt Koor & Corona in voorbereiding

Ook Koornetwerk Nederland heeft kennisgenomen van de besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen dat de zangers spoedig zullen herstellen. Het koor heeft het verloop van de repetitie en informatie over de setting met ons gedeeld. Hier zijn we heel blij mee, op basis van deze informatie kunnen we verder kijken of we er achter kunnen komen wat nu precies de oorzaak zou kunnen zijn voor deze onderlinge besmettingen. Want dat is natuurlijk de kernvraag. De GGD is hier mee bezig, en in overleg met het koor zullen we er ook samen met VirMus naar gaan kijken. 

Het protocol van Koornetwerk Nederland is gebaseerd op het advies en de richtlijnen van het RIVM over zang met daarbij aanvullende aandachtspunten voor dingen die te maken hebben met de organisatie van een repetitie.

Het RIVM neemt daarnaast koren mee in haar wekelijkse monitor van coronaverspreiding. Deze monitor laat zien dat koren tot de groep van bijeenkomsten behoren met de laagste besmettingsgraad. Dat zijn zeer bemoedigende cijfers en feiten, die laten zien dat duizenden koorrepetities wel probleemloos zijn verlopen. Maar de cijfers sluiten incidenten echter niet uit. Dat geldt voor sporten, kerk-, restaurant- of winkelbezoek. En dus ook voor het zingen in koren. We moeten dus continu op onze hoede blijven. Koren doen het goed, maar af en toe doet het virus het net iets beter.  

Meldpunt Koor & Corona

Om voorvallen bij koren goed in beeld te krijgen bereidt Koornetwerk Nederland een nieuw Meldpunt Koor & Corona voor Koren die met besmettingsgevallen te maken hebben, waarvan het vermoeden bestaat dat de zangactiviteiten hiervan de oorzaak zijn, kunnen zich hier direct melden. Met dit meldpunt willen we in samenwerking met wetenschappers meer zicht krijgen op mogelijke oorzaak van verspreiding onderzoeken.  

De realiteit van de tweede golf dwingt ons allemaal tot gezond verstand en voorzichtigheid. Koren hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze heel goed eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen dat het komende Meldpunt Koor & Corona een bijdrage kan leveren om dat heel gericht te kunnen blijven doen. 

 

Op de website en sociale media van koornetwerk worden de berichten over de ontwikkelingen rond het meldpunt geplaatst.

 

Klik hier om naar de website van koornetwerk te gaan.

Lees meer »

Koornetwerk update 29 september 2020 / Aangepaste maatregelen

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 28 september aangekondigd. Na diverse contact met instanties is onderstaande de laatste stand van zaken.

Voor koren zijn de volgende maatregelen van belang:

  • Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal bezoekers van 30 personen in een binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 in de buitenruimte.
  • Deze maxima zijn niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot en met 17 jaar. 
  • Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft.
  • De algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland blijven onverkort van kracht.

Over gezelschappen en samenkomsten 

Er lijkt enige verwarring te zijn ontstaan met betrekking tot de begrippen “gezelschap” en “samenkomsten”. Een gezelschap is een ‘groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden’ dit kan zijn een club vrienden die naar een restaurant gaan of een familie. Een samenkomst kan bestaan uit meerdere groepen. De omvang van een gezelschap is vanaf 29 september beperkt tot maximaal 4 personen. 

Koren zijn uitgezonderd van dit maximum: zij mogen dus wel met meer dan 4 mensen als groep ergens aan deelnemen. Het maximum van 30 personen per binnenruimte en 40 personen buiten voor samenkomsten is wel van kracht voor koren.

Lokale afstemming 

De Veiligheidsregio’s en gemeente hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen. Het is mogelijk dat er afwijkingen zijn tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Wij adviseren dan ook om kennis te nemen van de actuele situatie in je eigen regio.

Tot slot

We begrijpen dat de maatregelen wellicht voor jouw koor vervelend kan zijn. Nu de besmettingen weer zo hard oplopen, is het toch even pas op de plaats. We willen veilig kunnen blijven zingen met elkaar.  

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt.

Lees meer »

Koor en Corona- update 1 juli 2020 / We kunnen weer zingen.

WE MOGEN WEER SAMENZINGEN!

Zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie en altijd in een goed geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het advies dat het RIVM zojuist heeft uitgebracht als aanvulling koren op de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden. 

Daarmee komt een einde aan het negatieve advies voor koren om weer samen te zingen. Ook blijft de afstand onderling invoer een repetitie gelijk aan de algemene afstand die sowieso binnen de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde zigzagformatie blijft het direct risico door druppelinfectie minimaal, mits zangers recht vooruit zingen. Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met virmus.nl.
Belangrijk onderdeel van het advies vormt de ventilatie indien in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM adviseert daarover: 
“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.” 
Aansluitend op het advies wordt op dit moment het protocol voor amateurkoren van Koornetwerk Nederland aangepast. Het staat zo spoedig mogelijk online.

 

Download hieronder direct het protocol van Koornetwerk, ge-update op 1 juli 2020

Lees meer »

Algemene Ledenvergadering

We hebben reeds een nieuwe datum kunnen plannen voor onze Algemene Ledenvergadering.

Deze zal gaan plaatsvinden op 10-10-2020.

Locatie: Ontmoetingskerk, Noorderstraat 27, 9611 AA te Sappemeer.

Aanvang: 10.00 uur ‘s morgens (zaal is open om 9.30 uur).

Lees meer »

Oproep! Nieuwe bestuursleden gezocht...

De Bond van Koren Groningen is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Heeft u/jij wat tijd over en lijkt het u/jou leuk om mee te denken en te werken bij de Bond van Koren Groningen?!

Of wellicht kent u/jij iemand anders die hier mogelijk interesse voor heeft?! 

Iedereen is welkom om eens mee te lopen als "stagaire".

Informeer hier dan vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Lees meer »

Het laatste nieuws op 10-6-2020

Mogen we nu wel of niet beginnen met koorzang, dat blijft de vraag…  

Een kort antwoord is hier niet op.

De overheidscommunicatie is er niet eenduidig over.

Wat zegt de overheid nu?

Samen zingen is weliswaar vanaf 1 juni niet meer verboden, maar het RIVM adviseert om de activiteiten nog niet te hervatten in afwachting van nader onderzoek. Voor professionele koren onderzoekt het ministerie van OCW al wel of het mogelijk is om te starten, op basis van een goed protocol. Het blijken dagkoersen: op het moment van publicatie kunnen de teksten op de website van de rijksoverheid al weer verder zijn aangepast.

Momenteel is de afstand tussen de professionele zangers(essen) 3 meter. De hoogte van de ruimte moet minimaal 4 meter zijn. Ieder kwartier een pauze inlassen en de ruimte moet de beschikking hebben over de juiste ventilatie. Geen toiletten gebruiken etc. Men dient zich aan te passen aan de stand van zaken die op dit moment bekend is. Afhankelijk van allerlei onderzoeken.

Daarboven dienen alle restricties uit het protocol van zowel uw gemeente als het RIVM in acht genomen te worden. Toestemming van uw gemeente is nodig, hoewel er gemeenten zijn die zich niet strak aan de protocollen houden en dat is zeer verwarrend.

Vertaal het protocol met gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel naar eigen situatie vertalen.Het protocol staat op website Koornetwerk.

 

Het advies is als er weer gestart mag worden, ieder lid persoonlijk te benaderen of hij of zij weer wil/kan/durft te zingen. Respecteer een ieders besluit.

 

We hopen vóór of op 1 september a.s. meer duidelijkheid te hebben, doch veiligheid blijft vooropstaan.

 

Het advies is om kleine bijeenkomsten per groep te organiseren (bv. koffiedrinken) om op die manier de mensen iets te bieden in deze moeilijke tijd, zodat er toch een band blijft bestaan.

 

Heb begrip voor elkaars standpunt. Hoewel we nu gepaste afstand moeten houden, zullen we de toekomst eendrachtig moeten betreden, ook al zal dat misschien pas in januari 2021 zijn.

Maar bovenal telt: Bij twijfel aan je gezondheid: BLIJF THUIS.

 

Namens het bestuur van de Bond van Koren Groningen

Gerda van der Molen (voorzitter)

Lees meer »

Veel gestelde vragen i.v.m. het coronavirus/de maatregelen.

Hieronder treft u de veelgestelde vragen aan. Door op de vraag te klikken, wordt u naar het antwoord verwezen.

Lees meer »

Koornetwerk Nederland: Persbericht - 7 mei 2020

1,5 miljoen zangers onzeker over veiligheid van zingen

Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei over het beleid van de Rijksoverheid inzake de bestrijding van het corona-virus, is in de Nederlandse koorsector grote onzekerheid ontstaan over de veiligheid van samen zingen. Op telefonische vragen geeft het RIVM aan dat koren onder “culturele instellingen” vallen en dus vanaf 1 juni weer met een maximum van 30 personen en 1,5 meter onderlinge afstand mogen zingen. Ook zou volgens het RIVM een protocol voor koren niet noodzakelijk zijn om de repetities te hervatten. In antwoord op een persvraag na afloop van de persconferentie antwoordde premier Rutte echter letterlijk: “Plekken waar mensen luid zingen, dat zijn plekken waar het virus graag is.”
 
Tegenstrijdige signalen vanuit de overheid
Het antwoord van premier Rutte, dat hij ook in het daaropvolgende Kamerdebat op 7 mei jl. tot tweemaal toe herhaalde, sluit aan bij internationaal onderzoek. Echter het RIVM komt met geheel andere informatie. Deze tegenstrijdige signalen maken dat de koorsector niet meer weet waar men zich aan zou moeten houden. Het leidt tot verdeeldheid over de vraag hoe de richtlijnen geïnterpreteerd moeten worden.
 
Vanwege de zeer actieve vorm van een gerichte ademstroom om klank te vormen is een ruimte met meerdere zangers snel gevuld met aerosolen waarin zich corona-infectiehaarden kunnen bevinden. Bovendien zijn ook kleine speekseldruppels onvermijdelijk als gevolg van expressieve articulatie om een tekst verstaanbaar te maken. Binnensport wordt pas weer vanaf 1 september toegestaan als gevolg van intensief hijgen. Veel zangers ervaren daarom in dit verband eerder een fysieke vergelijking met sport dan met disciplines binnen culturele instellingen.
 
Onderzoek naar de invloed van aerosolen
Er lopen verschillende onderzoek in binnen- en buitenland, waaronder een spoedonderzoek aan de TU Delft in opdracht van de gezamenlijke professionele orkesten en koren. Ook de TU Eindhoven doet onderzoek naar aerosolen in sectoren in sport en cultuur.
 
Hangende dit onderzoek distantiëren Koornetwerk Nederland en KNMO zich nadrukkelijk van de uitspraken van RIVM dat het voor koorzangers mogelijk is om vanaf 1 juni weer (met maximaal 30 personen) in één ruimte samen te zingen, omdat zangkoren tot de groep “culturele instellingen” behoren. Vanwege het grote aantal directe risicogroepen binnen de 1,5 miljoen actief samenzingende Nederlanders acht Koornetwerk Nederland een dergelijke aanbeveling zonder de uitkomst van gericht wetenschappelijk onderzoek prematuur en onverstandig.
 
Koornetwerk Nederland roept daarom de Rijksoverheid en het RIVM met klem op tot gefundeerde en eenduidige communicatie over de koorsector.

Lees meer »

Algemene Ledenvergadering wordt uitgesteld!

Hallo iedereen,

 

i.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus zal onze algemene ledenvergadering van 4 april worden uitgesteld. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden.

 

Wij wensen daarnaast iedereen veel sterkte in deze bizarre tijden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de Bond van Koren Groningen.

Lees meer »

Verzekeringen

Zojuist hebben we onder het kopje "informatie", ook een rubriek verzekeringen aan de website toegevoegd.

Hier treft u/jij meer informatie aan m.b.t. de mogelijkheden qua verzekeringen en zo ook de eventuele wijzigingen.

Lees meer »

Sluit uw koor aan bij de Bond van Koren Groningen

Sluit uw/jullie koor ook aan bij de Bond van Koren Groningen en profiteer van diverse voordelen!

De bond behartigd de belangen van alle aangesloten zangkoren, ongeacht de achtergronden. De bond promoot en stimuleert de zangkunst in het algemeen en ook biedt de bond de mogelijkheid om bladmuziek te lenen.

De bond kan u/jou voorzien van diverse gegevens en informatie.

Zo kan het u/jou voorzien van een dirigentenlijst, verzekeringen, een collectieve afdracht Buma/Stemra, belasting adviezen en meer...

 

Informeer hier vrijblijvend naar de mogelijkheden! Wij staan altijd open voor een persoonlijk gesprek om e.a. toe te lichten!

Lees meer »