Over de Bond van Koren:

De Bond van Koren is een vereniging met ruim 700 enthousiaste leden, verdeeld over
een groot aantal zangkoren in de provincie.

De huidige commissaris van de Koning in de provincie Groningen, Dhr. René Paas, is beschermheer.

 

De Bond heeft als doel;

het bevorderen van de belangen van de zang in het algemeen en van de amateuristische koorzang in
het bijzonder, waarbij het streekeigene de volle aandacht zal krijgen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • Het houden van vergaderingen ter bespreking van de belangen van de aangesloten koren;
 • het houden van zangmanifestaties, waarop de koren zowel gezamenlijk als afzonderlijk zingen;
 • het bevorderen van de mogelijkheid tot scholing van dirigenten en koorleden;
 • het daadwerkelijk geven van raad en voorlichting aan diegenen die een koor willen oprichten;
 • het stimuleren van de bondsgedachte door bevordering van onderling contact tussen de aangesloten koren;
 • het zoeken en onderhouden van contact met andere provinciale en regionale zangersbonden;
 • het maken van propaganda, teneinde toetreding tot de bond te bevorderen;
 • het afdragen van Buma-gelden;
 • het huldigen van jubilea koor/koorlid;
 • het tegemoetkomen in de kosten bij het organiseren van rayon concerten;
 • het uitgeven van nieuwsbrieven;
 • het bieden van een luisterend oor.

 

Kosten lidmaatschap is voor 2024 : €11,50 p.p. op jaarbasis, vastgesteld op de ALV van 01-04-2023